Ouderenzorgcongres · Deelsessies

Deelsessies


1. Netwerkbenadering in de wijk in praktijk
Peter Weyers, oprichter Stichting Maat, Nijmegen.
Komt de droom van een transcendente, interorganisationele benadering, nu eindelijk van de grond? Stichting Maat is een samenwerkingsverband in de regio Nijmegen van zo’n veertien organisaties. De stichting loopt mee in het z.g. ‘Transitieprogramma in de langdurige zorg’. Het wijkservicegebied wordt door Maat-partners en anderen – zoals huisartsen - met inzet van eigen middelen concreet ingevuld. Maatpartners zijn: een ziekenhuis, de gehandicaptenzorg, de psychiatrie (RIBW), de sector verzorging en verpleging, de woonsector en de welzijnssector. Wat levert deze grote inspanning ouderen en de ouderenzorg op?

2. Onvoorwaardelijk geloof in de capaciteiten van kwetsbare ouderen
Joop Belderok, auteur ‘Vitaal en kwetsbaar grijs’, bestuurslid Stichting Kronos en Stichting Gerōn.
Nieuwe arrangementen van wonen, welzijn en gezondheid zijn hard nodig, zodat (oudere) buurtbewoners zelf stap voor stap kunnen bouwen aan een leefomgeving die veiliger, socialer en aantrekkelijker is voor vitale en kwetsbare ouderen. Nieuwe generaties ouderen kunnen en willen dat ook. Maar dan zullen professionals en professionele instellingen kennis en macht moeten delen met ouderen en andere groepen in de buurt. Pas dan kan vermaatschappelijking van de ouderenzorg een succes worden. Daar zijn goede voorbeelden van te geven.

3. Van oude mensen, de dingen die komen gaan
Dick Sipsma, verpleeghuisarts en em. hoogleraar klinische geriatrie. Auteur van o.a. ‘Van oude mensen, de dingen die komen gaan’.
We moeten anders gaan denken over de oudere mens. Niet meer de van zorg afhankelijke maar de vitale nieuwe oude, door Sipsma betiteld als de novogeront, zal de komende decennia de meerderheid van het oudere deel van de bevolking gaan uitmaken. Voor de minderheid zal een nieuwe visie op zorg moeten worden ontwikkeld, waarbij men ook bij gebreken en functietekorten zo zelfstandig mogelijk kan blijven functioneren.

4. De toekomst van de ouderenzorg
Evelyn Finnema en Marleen Goumans, lectoren Samenhang in de Ouderenzorg, Hogeschool Rotterdam.
De centrale vraag is: Welke consequenties hebben verschillende ontwikkelingen in de maatschappij voor de ouderenzorg? Onderwerpen die hierbij naar voren komen zijn onder meer: toename aantal ouderen, beeldvorming rondom ouderen, marktwerking in de zorg, verschuiving van intramuraal naar extramuraal, de toekomstige ouderenzorgprofessional, diversiteit in het aanbod, transparantie en herkenbaarheid van zorgaanbod, wat wil de oudere, domotica, menswaardige zorg...extra aandacht voor de (nieuwe) rol van de hulpverlener.

5. Kon ik het nog maar zelf: oud worden in Nederland met thuiszorg
Jeannet van de Kamp, auteur van ‘Kon ik het nog maar zelf, praktijkervaringen in de thuiszorg’.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk vormen de basis van de thuiszorg in de WMO. Als alphahulp zie ik regelmatig dat deze basis erg wankel is. Ik stel de vraag: ligt aan deze visie op ‘zorg’ niet een verouderd maatschappijmodel ten grondslag?

6. Actief ouder worden: Ouderen zelf aan het roer
Margriet Ploegmakers, Adviseur Kennisstromen MOVISIE.
Actief Ouder Worden is een programma van MOVISIE en het Oranjefonds, waarbij twintig projecten fi nanciële en inhoudelijke ondersteuning krijgen om de maatschappelijke inzet van senioren te stimuleren. Aan de hand van de voortgang bij een (of enkele) van de projecten laat ik zien hoe dit in de praktijk werkt.